Súťaž o koncert Kaliho má víťaza!

Koncertovať bude aj so svojimi hosťami už 24. júna na SOŠ beauty služieb na Račianskej 105.

Víťazná fotografia z našej súťaže získala na Instagrame vyše 7000 ♥♥♥♥♥♥

ŠTATÚT SÚŤAŽE
„Zachyť život na svojej škole“

Účelom tohto štatútu je upraviť pravidlá súťaže na Instagram stránke Bratislavského samosprávneho kraja, (ďalej len „súťaž“). Tento štatút je spolu s informáciami uvedenými v konkrétnom súťažnom príspevku v zmysle článku II bod 2 tohto štatútu jediným dokumentom, ktorý záväzne upravuje pravidlá uvedenej súťaže tak, aby boli presne a zrozumiteľne určené podmienky súťaže.

I. Vyhlasovateľ a organizátor súťaže

1. Vyhlasovateľom súťaže je Bratislavský samosprávny kraj, so sídlom Sabinovská 16, Bratislava, IČO: 36 063 606 (ďalej len „usporiadateľ“), ktorá organizuje fotografickú súťaž v téme:

„Zachyť život na svojej škole“

Záverečný výber sa vykoná v zmysle týchto pravidiel.

2. Organizátorom súťaže je Bratislavský samosprávny kraj, so sídlom Sabinovská 16, 820 05 Bratislava, IČO: 36063606, zriadený zákonom NR SR č. 302/2001 Z.z. (ďalej len „organizátor súťaže“).

II. Účel súťaže

Cieľom súťaže je reklama, podpora a propagácia stredných škôl, ktorých zriaďovateľom je Bratislavský samosprávny kraj.
1. Súťaž je uverejnená v texte vybraného zverejneného príspevku alebo statusu (ďalej len „súťažný príspevok“) na Instagrame stránke Stredná pre mňa.

III. Trvanie súťaže

Termín konania súťaže je oznámený v príslušnom súťažnom príspevku na Instagrame stránke Stredná pre mňa a trvá od 5.5.2019 do 10.6.2019.

IV. Osoby oprávnené zúčastniť sa súťaže

1. Do súťaže sa môžu zapojiť len žiaci stredných škôl, ktorých zriaďovateľom je Bratislavský samosprávny kraj.
2. K účasti nie sú oprávnené osoby, ktoré sa podieľajú na vzniku a uskutočnení tejto súťaže,
rovnako ako zamestnanci usporiadateľa a ich rodinní príslušníci. Okrem toho si usporiadateľ vyhradzuje právo po uvážení zo súťaže vyradiť osoby, ak k tomu existujú oprávnené dôvody, napríklad
a. pri porušení týchto podmienok účasti,
b. pri manipuláciách, ktoré majú za cieľ zvýšiť šance na výhru alebo dosiahnuť iné porovnateľné výhody,
c. pri uvedení chybných nesprávnych či klamlivých údajov pri registrácii alebo v súvislosti s dodávaním fotografií.

V. Priebeh súťaže

1. Každý účastník sa môže do súťaže zapojiť, pod svojou prezývkou s digitálnou fotografiou, ktorú spravil sám, na ktorú má neobmedzené autorské a užívateľské práva, a ktorej námet neodporuje právnym predpisom krajiny pôvodu či Európskej únie alebo osobnostným právam vyobrazených osôb.
2. Súťaže sa môžete zúčastniť iba online, a to uverejnením fotografie na Instagrame s pripojením heštegu #fotosutazvyhrajkoncert a pripojením v popise fotografie nesmie chýbať názov strednej školy, ktorú súťažiaci navštevuje a meno a priezvisko autora. Fotografie zaslané poštou či iným spôsobom nebudú zohľadnené. Registrácia do súťaže je platná iba vtedy, keď súťažiaci uvedie všetky potrebné náležitosti a údaje.
3. Po uplynutí lehoty určenej na uverejnenie súťažných fotografií, sa spracujú súčty lajkov a
škola, ktorej fotografia získava najviac lajkov vyhráva a získa výhru, ktorou je koncert slovenského interpreta. Tento koncert sa uskutoční 24.6.2019 na príslušnej škole.

VI. Autorské a osobnostné práva

1. Usporiadateľ súťaže si vyhradzuje právo na nezaradenie fotografických príspevkov do súťaže, ktoré sa výrazne odchyľujú od zadania fotografickej súťaže. V tomto prípade však autor nebude o vymazaní fotografií vyrozumený.
2. Účasťou v súťaži udeľuje účastník súťaže usporiadateľovi licenciu na použitie autorského diela, ktorá je časovo neobmedzená, a to pre potreby tejto súťaže, propagácie usporiadateľa a tiež projektu Stredná pre mňa. Toto právo zahŕňa možnosť zverejňovania, rozmnožovania, zobrazovania a distribúcie za účelom vlastnej reklamy a propagácie. Toto sa deje výlučne v súvislosti so súťažou – vrátane následnej komunikácie, na ktorej sa účastník súťaže podieľal. Toto povolenie zahŕňa použitie zaslaných fotografií na účely:
a. zverejnenia na internete a v sociálnych sieťach (prípadne vrátane prispôsobení na
formát špecifických kanálov, ako sú napríklad Instagram, Facebook),
b. prezentácie na výstavách,
c. aukcie exponátov na dobročinné účely,
d. zaradenia do iných publikácií, alebo tiež zverejnenia tretími stranami v tlačových správach,
e. prezentácie služieb usporiadateľa.
Všetky iné komerčné použitia budú vyžadovať písomný súhlas účastníka súťaže.
3. Svojou účasťou potvrdzuje účastník súťaže, že je autorom zaslanej fotografie, a tým pádom
disponuje neobmedzene autorským právom na túto fotografiu. Účastník súťaže ďalej potvrdzuje, že na fotografie, ktoré nahral a poskytol tak do súťaže sa nevzťahujú práva tretích osôb; a predovšetkým, že sú všetky identifikovateľné vyobrazené postavy vyrozumené s uvedeným použitím, a že sa týmto použitím neporušujú osobné práva tretích osôb. Pre nároky tretích strán vyplývajúcich z použitia prihlásenej fotografie, nesie zodpovednosť autor fotografie.
4. Účastník súťaže sa zaručuje, že obsah zaslaných obrazových súborov nie je v rozpore s
platnými zakazujúcimi normami, predovšetkým s predpismi o šírení detskej pornografie. Príspevky, ktorých predmetom je porušovanie zákona, propagácia násilia, pornografia, rasizmus, či iný nevhodný obsah, alebo ktoré majú za cieľ manipuláciu súťaže, budú organizátorom nezverejnené. Autor nebude o nezverejnení fotografií vyrozumený.
5. Zaslaním fotografie a prihlášky súhlasí účastník súťaže s podmienkami účasti.

VII. Osobitné ustanovenia

1. Zamestnanci vyhlasovateľa súťaže, organizátora súťaže, ako aj osoby im blízke v zmysle
ustanovenia § 116 Občianskeho zákonníka, sú z účasti na súťaži vylúčení.
2. V prípade dôvodného podozrenia z podvodu, zneužitia alebo chyby týkajúcej sa riadneho
usporiadania súťaže si vyhlasovateľ súťaže vyhradzuje právo súťaž ukončiť alebo pozastaviť, zmeniť podmienky súťaže, vyhlásiť oznámenie o výhre zverejnené na Instagram stránke Bratislavského samosprávneho kraja alebo zaslané výhercom za neplatné alebo bez oznámenia a akejkoľvek náhrady zablokovať účasť na súťaži tým účastníkom súťaže, ktorí sa zúčastňujú súťaže v rozpore s dobrými mravmi.
3. Vyhlasovateľ súťaže ani organizátor súťaže nehradí účastníkom súťaže žiadne náklady, ktoré
týmto vzniknú v súvislosti s ich účasťou v súťaži.
4. Účasťou v súťaži prejavuje každý jej účastník súhlas s pravidlami tejto súťaže a s tým, že
vyhlasovateľ súťaže, resp. organizátor súťaže je oprávnený uverejniť mená, podobizeň, resp. iné zverené informácie o výhercoch v oznamovacích prostriedkoch, ako i tieto použiť na reklamné a propagačné účely vyhlasovateľa súťaže, a to bez nároku účastníka súťaže na akúkoľvek odmenu.
5. Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo zmeniť podmienky, resp. pravidlá tejto súťaže
kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia, pričom uvedenú zmenu podmienok, resp. pravidiel je povinný zverejniť na Instagram stránke Bratislavského samosprávneho kraja.
6. Otázky k súťaži posielajte na: fotosutaz@region-bsk.sk.

VIII. Osobné údaje a osobnostné práva

Účastníkovi súťaže, podľa NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vyplývajú práva na ochranu osobných údajov.

Organizátor súťaže informuje účastníka súťaže ako dotknutú osobu nasledovne:

Účel spracúvania účasť na súťaži na podporu a propagácie stredných škôl, ktorých zriaďovateľom je Bratislavský samosprávny kraj. Poskytnutie osobných údajov dotknutou osobou je požiadavkou, ktorá je nevyhnutná pre účely identifikovania výhercu a odovzdania výhry.
Právny základ spracúvania osobných údajov je súhlas dotknutej osoby podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) všeobecného nariadenia o ochrane údajov, § 13 ods. 1 písm. a) zákona č. 18/2018 Z. z. Právny základ výhercov: § 13 ods. 1 písm. b) a e) zákona č. 18/2018 Z. z.
Osobné údaje sa spracúvajú v rozsahu: meno, názov školy ktorú navštevuje účastník súťaže a budú uchovávané po dobu jedného kalendárneho mesiaca od uplynutia súťaže, pričom súťaž uplynie až po odovzdaní výhry; údaje výhercov uchováva prevádzkovateľ pre účely daňové, účtovné a archivačné.
Príjemca osobných údajov
Bratislavský samosprávny kraj, so sídlom Sabinovská 16, 820 05 Bratislava, IČO: 36063606
Dotknutá osoba má v súvislosti so spracúvaním osobných údajov práva, ktoré si môže uplatniť v prípade určeného právneho základu a to na základe Článku 15 až 22 GDPR:
1. Odvolať súhlas so spracúvaním osobných údajov bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť
spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním. Môže tak urobiť zaslaním e-mailu na adresu zodpovednaosobagdpr@region-bsk.sk v ktorom vyjadrí, že odvoláva svoj súhlas na spracovanie osobných údajov pre účely súťaže,
2. Získať potvrdenie o spracúvaní osobných údajov, ktoré sa jej týkajú a kópiu spracúvaných
osobných údajov.
3. Opraviť nesprávne/neaktuálne osobné údaje alebo doplniť neúplné osobné údaje.
4. Vymazať osobné údaje po odvolaní súhlasu so spracúvaním osobných údajov; po zániku účelu
spracúvania osobných údajov; v prípade nezákonného spracúvania osobných údajov; po namietaní spracúvania.
5. Obmedziť spracúvanie osobných údajov, ak dotknutá osoba napadne ich správnosť; osobné
údaje sú nesprávne a dotknutá osoba nežiada o ich vymazanie.
6. Získať osobné údaje od prevádzkovateľa v zrozumiteľnej, bežne využívanej forme a súčasne si
uplatniť právo na prenos osobných údajov k ďalšiemu prevádzkovateľovi bez toho, aby tomu prevádzkovateľ akýmkoľvek spôsobom bránil.
7. Namietať proti profilovaniu a automatizovanému rozhodovaniu (vyhodnotenie osobných
znakov a charakteristík dotknutej osoby pre potreby analýzy dotknutej osoby).

Dotknutá osoba si môže uplatniť svoje práva kontaktovaním zodpovednej osoby – Mgr. Dušan Slovák – referent (email: zodpovednaosobagdpr@region-bsk.sk) alebo u prevádzkovateľa osobne, poštou alebo elektronicky ( email: podatelna@region-bsk.sk). Ak sa dotknutá osoba domnieva, že spracúvanie osobných údajov u prevádzkovateľa je nezákonné, má právo podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov (Hraničná 12, 820 07 Bratislava, statny.dozor@pdp.gov.sk)
Prenos osobných údajov do zahraničia
Údaje nie sú predmetom presunu do iných krajín

IX. Záverečné ustanovenia

1. Tento štatút je zverejnený na web stránke https://strednapremna.sk a je uložený u vyhlasovateľa súťaže.
2. Každý, kto preukáže právny záujem, je oprávnený nahliadnuť do tohto štatút
u vyhlasovateľa súťaže.
3. Vyhlasovateľ súťaže vyhlasuje, že súťaž nie je nijako sponzorovaná, odobrená ani riadená
spoločnosťou Instagram a nie je s ňou nijako spojená.

V Bratislave, dňa 16.04.2019